Regulamin szkoły tańca Tango-Warszawa

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Szkoła Tańca Tango-Warszawa (zwana dalej „Szkołą”) z siedzibą w Warszawie świadczy usługi w zakresie nauki tańca, prowadząc zajęcia grupowe, indywidualne oraz wyjazdy z tańcem.
 2. Zajęcia prowadzone są zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie internetowej.

§2 ZAPISY NA ZAJĘCIA

 1. Kursy tańca prowadzone przez Szkołą przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich.
 2. Zapis na wybrany kurs dokonywany jest poprzez stronę internetową (w wyjątkowych przypadkach osobiście na zajęciach po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym).
 3. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zapisów, ilość dostępnych miejsc oraz terminowość wpłat.
 4. Na poziomach wyższych niż poziom podstawowy konieczne jest posiadanie wymaganych umiejętności lub zgoda instruktorów.
 5. Szkoła dokłada starań by zapewnić Uczestnikom partnerów/partnerki do tańca. Nie jest to jednak gwarantowane oraz nie stanowi podstawy reklamacji.

§3 KARNETY I PŁATNOŚCI

 1. Karnet to pakiet 4, 8 bądź 12 kolejnych zajęć w ramach jednego kursu.
 2. Ilość możliwych zajęć w ramach danego karnetu oraz czas w jakim są ważne jest określona w Cenniku.
 3. Karnet z określonego kursu nie może być dzielony na kilka różnych kursów. Wyjątkiem jest karnet OPEN.
 4. Opłaty za karnety przyjmowane są przelewem na konto Szkoły lub na recepcji przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Instruktor ma prawo nie wpuścić Uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
 1. Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
 2. Jeśli pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić
 3. Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.
 1. Każda osoba, która przebywa na terenie Szkoły Tańca Tango-Warszawa musi być na liście uczestników na zajęcia. W przypadku jeśli osoba nie jest na liście aktualnych uczestników zajęć - zmuszona jest opuścić Szkołę w trybie natychmiastowym. Listy uczestników zajęć określają precyzyjnie czas, godziny oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Szkoły na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

§4 NIEOBECNOŚCI

 1. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach (zdarzenie losowe) należy zgłosić swoją nieobecność Szkole ( mail/telefon/osobiście).
 2. Ważne są tylko zgłoszenia nieobecności wysłane do szkoły PRZED rozpoczęciem zajęć.
 3. Zgłoszoną wcześniej nieobecność można odrobić w trakcie ważności karnetu (na innej grupie lub zajęciach z techniki solo).
 4. W przypadku choroby instruktora, bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie się zajęć Szkoła zapewnia zastępstwo innego instruktora lub zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość przesunięcia karnetu lub odrobienia zajęć w innym terminie.
 5. Szkoła zastrzega sobie prawo rozwiązania kursu ze względu na małą liczbę uczestników. Uczestnikom proponowane są wówczas inne grupy lub zwrot nadpłaty za zajęcia które się nie odbędą.

§5 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Przed zajęciami należy zgłosić Instruktorowi wszelkie kontuzje i urazy.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w trakcie zajęć tanecznych jest narażony na wysokie natężenie dźwięku.
 3. Szkoła informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta Szkoły. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 4. Szkoła nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków. 
 5. Szkoła informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Szkoły. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 6. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego człowieka.
 7. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, mogą zostać wyproszone z zajęć.
 8. Dla bezpieczeństwa i komfortu nauki tańca zalecamy mieć zmienione obuwie o lekko poślizgowej podeszwie.
 9. Szkoła informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z umiejętności instruktora. Zajęcia prowadzone w Szkole, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 10. Szkoła nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 11. Instruktor w Szkole Tańca Tango-Warszawa prowadzi zajęcia. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.  Jest również dla wielu pracowników (instruktora) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
 12. Instruktor ma prawo wyprosić kursanta z zajęć, gdy nie przestrzega regulaminu, przeszkadza w prowadzeniu zajęć lub gdy zachowanie naraża bezpieczeństwo innych osób będących na sali.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prosimy o nierejestrowanie przebiegu zajęć.
 2. Teren Szkoły Tańca Tango-Warszawa jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Szkoły Tańca Tango-Warszawa znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Szkoły Tańca Tango-Warszawa. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie Szkoły. Każda próba zakłócenia pracy instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Szkoły, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy szkoły i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 3. Szkoła Tańca Tango-Warszawa informuje, że teren Szkoły jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie Szkoły jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Szkoły Tango-Warszawa nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie Szkoły.
 4. Nagranie prezentowanego podczas zajęć materiału możliwe jest tylko za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia, pod koniec zajęć.
 5. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia (lustra, elewacje ścienne, plakaty, podłogi) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 6. Aktualna wersja regulaminu znajduje się na stronie internetowej.
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, eventów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych.
 8. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Uczestnik każdorazowo Szkoła usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. Szkoła Tańca Tango-Warszawa. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 9. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane określa Polityka Prywatności

§7 SIŁA WYŻSZA

 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 
 3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Uczestnikiem.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
 5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Uczestnikowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikiem. 
 6. Uczestnik będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej. 
 7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Uczestnika sposób.
 8. Uczestnik wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

§8 OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19

 1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Szkoły Tańca Tango-Warszawa stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi: 
  • Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.  
  • Szkoła Tańca Tango-Warszawa dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy w naszej Procedurze Bezpieczeństwa Sanitarnego.
  • Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
  • Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub wejścia w życie aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

§9 Zasady funkcjonowania Szkoły w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020 r.

  1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r.  jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu.
   • w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie (powyżej).
   • Tango-Warszawa zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie (powyżej) w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego.
   • jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym.
   • przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów.
   • w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.
  2. Tango-Warszawa oferuje swoim klientom zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej z zaznaczeniem, że niektóre z kursów są zakończone egzaminem praktycznym (zwanym praktis), polegającym na weryfikacji wcześniej utrwalonej wiedzy przez kursanta, a następnie samodzielnym zaprezentowaniu tej wiedzy w taki sposób, by był przekonujący dla osoby egzaminującej.
   • Egzaminy te odbywają się regularnie, tuż po zakończonych zajęciach edukacyjnych i są podstawą do zaliczenia zajęć edukacyjnych i kursów.
   • Kursy zakończone egzaminem są oznaczone w grafiku jako "praktis".
   • Osoby, które są objęte egzaminem, zostaną wskazane przez trenera prowadzącego.
  3. Od dnia 24.10.2020r., zgodnie z zapisami aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy "udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. "wolny parkiet", nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca".