Podziel się

Regulamin zajęć tańca Szkoły TangoWarszawa

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Szkoła Tańca Tango-Warszawa (zwana dalej „Szkołą”) z siedzibą w Warszawie świadczy usługi w zakresie nauki tańca, prowadząc zajęcia grupowe, indywidualne, organizując imprezy taneczne oraz wyjazdy z tańcem.
 2. Zajęcia prowadzone są zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie internetowej
 3. Uczestnictwo w kursach tańca organizowanych przez Szkołę jak również korzystanie z usług dostarczanych przez Szkołę ( w tym usług świadczonych drogą elektroniczną ) jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

§2 ZAPISY NA ZAJĘCIA

 1. Kursy tańca prowadzone przez Szkołą przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich.
 2. Zapis na wybrany kurs dokonywany jest poprzez stronę internetową ( w wyjątkowych przypadkach osobiście na zajęciach po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym ).
 3. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zapisów, ilość dostępnych miejsc oraz terminowość wpłat.
 4. Na poziomach wyższych niż poziom podstawowy konieczne jest posiadanie wymaganych umiejętności lub zgoda instruktorów.
 5. Szkoła dokłada starań by zapewnić Uczestnikom partnerów/partnerki do tańca. Nie jest to jednak gwarantowane oraz nie stanowi podstawy reklamacji.

§3 KARNETY I PŁATNOŚCI

 1. Karnet to pakiet 4, 8 bądź 12 kolejnych zajęć w ramach jednego kursu.
 2. Ilość możliwych zajęć w ramach danego karnetu oraz czas w jakim są ważne jest określona w Cenniku.
 3. Karnet z określonego kursu nie może być dzielony na kilka różnych kursów. Wyjątkiem jest karnet OPEN.
 4. Opłaty za karnety przyjmowane są przelewem na konto Szkoły lub na zajęciach (płatność tylko gotówką).
 5. W okresie ważności karnetu Szkoła nie zwraca opłaty za zajęcia, w których Uczestnik nie wziął udziału.
 6. W przypadku rezygnacji z zajęć w okresie ważności karnetu opłata za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi.

§4 NIEOBECNOŚCI

 1. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach (zdarzenie losowe) należy zgłosić swoją nieobecność poprzez Panel Klienta.
 2. Ważne są tylko zgłoszenia nieobecności wysłane do szkoły PRZED rozpoczęciem zajęć.
 3. Zgłoszoną wcześniej nieobecność można odrobić w trakcie ważności karnetu ( na innej grupie, zajęciach z techniki lub na praktyce niedzielnej ).
 4. W przypadku niezgłoszonej nieobecności zajęcia przepadają a opłata nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie się zajęć Szkoła zapewnia zastępstwo innego instruktora lub zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość przesunięcia karnetu lub odrobienia zajęć w innym terminie.
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo rozwiązania kursu ze względu na małą liczbę uczestników. Uczestnikom proponowane są wówczas inne grupy lub zwrot nadpłaty za zajęcia które się nie odbędą.

§5 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Zapisując się na zajęcia Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. W zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.
 2. Przed zajęciami zależy zgłosić Instruktorowi wszelkie kontuzje i urazy.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości że w trakcie zajęć tanecznych jest narażony na wysokie natężenie dźwięku.
 4. Szkoła nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki podczas zajęć.
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów na terenie, na którym prowadzone są zajęcia.
 6. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego człowieka.
 7. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, mogą zostać wyproszone z zajęć.
 8. Dla bezpieczeństwa i komfortu nauki tańca zalecamy mieć zmienione obuwie o lekko poślizgowej podeszwie.
 9. Instruktor ma prawo wyprosić kursanta z zajęć gdy nie przestrzega regulaminu, przeszkadza w prowadzeniu zajęć, lub gdy zachowanie naraża bezpieczeństwo innych osób będących na sali.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prosimy o nierejestrowanie przebiegu zajęć.
 2. Nagranie prezentowanego podczas zajęć materiału możliwe jest tylko za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia, pod koniec zajęć.
 3. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia (lustra, elewacje ścienne, plakaty, podłogi) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualna wersja regulaminu znajduje się na stronie internetowej.
 5. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, eventów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych.